Banská Bystrica 2

 

Majer – Senica – Šalková – Uhlisko

Volebný obvod č. 2 – Banská Bystrica východ má  5109 obyvateľov (k 30. 09. 2022) a jeho počet, podobne ako v celom meste, žiaľ, dlhodobo klesá (5231 obyvateľov k máju 2018, 5192 obyvateľov k septembru 2021). Volebný obvod č. 2 tvoria štyri mestské časti – Majer, Senica, Šalková a Uhlisko. V mestskej časti Majer žije 315 obyvateľov (o 5 viac ako vlani), v Senici 789 obyvateľov (o 7 menej ako vlani), v Šalkovej 1 090 obyvateľov (o 13 menej ako vlani) a na Uhlisku 2922 obyvateľov (o 68 menej ako vlani).
Volebný obvod č. 2 vznikol uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zo dňa 26. júna 2018 ako súčasť nového rozčlenenia Banskej Bystrice na sedem volebných obvodov.
Obyvateľov Majera, Senice, Šalkovej a Uhliska reprezentuje voči Mestu Banská Bystrica Výbor mestských častí č. 2, ktorý tvoria dvaja poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v tomto volebnom obvode – Ľuboš Vrbický a Marcel Pecník.
Výbor mestských častí č. 2 aktívne spolupracuje s občianskymi radami v Majeri, Senici, Šalkovej a na Uhlisku. Občianske rady sú neformálne združenia obyvateľov, ktoré sa aktívne podieľajú na organizovaní kultúrneho, spoločenského a športového života vo svojej mestskej časti. Zároveň prostredníctvom svojich poslancov tlmočia predstaviteľom mestskej samosprávy požiadavky obyvateľov na skvalitnenie života.

Deň vodníkov 2023

Dňa 13. 5. 2023 sa uskutočnil druhý ročník kultúrno-spoločenského podujatia Deň vodníkov. Návštevníci na parkovisku Mičinská pri Kolibe, obdržali „vodnícke kupóny“, ktoré ich viedli vopred vyznačenou trasou náučného chodníka, kde sa nachádzali pripravené stanovištia, kde účastníci súťažili v...

Deň hviezd opäť hviezdny

2. ročník turisticko-súťažného podujatia DEŇ HVIEZD, ktorý sa konal v sobotu 8. októbra 2022, sa niesol v znamení nádherného počasia a dobrej nálady. Trasu na Vartovku už ako tradične sprevádzali súťažné otázky umiestnené po celej dĺžke cca 40-minútového výstupu. Po vylúštení tajničky (teraz už...

Rekordná účasť na Dni vodníkov

Všetky meteorologické predpovede potvrdzovali, že v sobotu 7. mája 2022 sa plánovaný Deň vodníkov pri vodnej ploche Pod rybou neuskutoční pre daždivé počasie. Našťastie sa vyvolávači dažďa opäť mýlili a o 10,00 hod. bolo všetko pripravené pre prvých návštevníkov. Deň vodníkov bol určený...

Deň hviezd bol úspešný

Turisticko-súťažné podujatie DEŇ HVIEZD, ktorého pilotný ročník sa konal v sobotu 25. septembra 2021, príjemne prekvapil organizátorov i účastníkov. V  peknom slnečnom počasí prišlo v priebehu dňa na hvezdáreň takmer 300 Uhlišťanov, ale aj Staromešťanov, Malachovčanov a dokonca aj dvaja zahraniční...

Odpovede na júnové interpelácie poslanca Martina Úradníčka

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:Poprosím o informáciu o súčasnom stave prípravy súťaže návrhov na projekt Fontána a parčík v Národnej ulici.Odpoveď: Ing. arch. Ivica Gašparovičová, poverená vedením OPAOddelenie PS OPA túto súťaž nepripravuje, ale navrhlo lokalitu Národnej ulice riešiť v rámci...

Téma športovej haly na Uhlisku opäť otvorená

Mesto pripravuje pravidelné zmeny a doplnky k územnému plánu. V týchto dňoch je medzi nimi zverejnený aj návrh na „zväčšenie funkčnej plochy pre občiansku vybavenosť (zámer umiestnenia viacúčelovej haly na Uhlisku)“. Návrh počíta so zvýšením koeficientu podlažnosti z 1 na 5. Len za posledný rok sa...

Divoká skládka v Majeri

Dňa 18.5.2021 bol na podnet občanov, občianskej rady v Majeri v spolupráci s poslancom Martinom Úradníčkom a mestským úradom odstránený komunálny odpad umiestnený v rozpore so zákonom zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a to rozptýlene na parcele v okolí účelovej komunikácie medzi železničným...

Nebezpečný komín

Na základe podnetu obyvateľa Majera pána Petra Gregu požiadal poslanec Martin Úradníček oddelenie evidencie a správy majetku mesta o súčinnosť pri oprave poškodeného a nefunkčného komína v zadnej časti Zvonice v Majeri. Úlohy sa chopilo technicko-prevádzkové oddelenie a v priebehu niekoľkých dní...

Nové stojiská pre kontajnery sú hotové

Oddelenie odpadového hospodárstva mestského úradu na základe žiadosti poslanca Martina Úradníčka ešte v závere roka 2020 zabezpečilo výstavbu nových stojísk na kontajnery so separovaným odpadom na Ul. 9. mája. V januári 2021 boli kontajnery presťahované na nové miesta. Vzniklo tak niekoľko nových...

Mikulášske balíčky pre deti a seniorov

Aj v našom obvode sa vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 neuskutočnili viaceré plánované kultúrne, spoločenské či športové podujatia (stavanie mája pri ZŠ Golianova, preteky v skokoch na lyžiach, olympiáda seniorov, stretnutie seniorov a jubilantov a mnohé ďalšie). V závere roka preto...

Plánované opravy chodníkov na Uhlisku dokončené!

Ešte pred koncom júla 2020 sa podarilo opraviť všetky úseky chodníkov na Uhlisku, ktoré boli zrekonštruované z rozpočtu Výboru mestských častí 2. Nový povrch dostal takmer 100-metrový úsek chodníka na Bellušovej ulici. Opravy sa dočkal aj poškodený úsek chodníka na Hviezdoslavovej ulici od budovy...

Potrebujeme stojiská pre kontajnery

Na základe podnetu predsedu občianskej rady na Uhlisku Ing. Ivana Kapsiara sa stretol poslanec Martin Úradníček s pracovníkmi oddelenia údržby miestnych komunikácii a oddelenia odpadového hospodárstva, aby inicioval vybudovanie nových stojísk pre kontajnery so separovaným odpadom. Napríklad na Ul....

Úprava parčíka na Golianovej ulici

V parčíku s detským ihriskom v blízkosti základnej školy na Golianovej ulici došlo k niekoľkým zmenám. Pracovníci ZAaRES-u zrevitalizovali starnúce a nepoužívané pieskovisko. Zarastajúcu plochu vyčistili a do nového štrkového lôžka umiestnili tri kovové skulptúry, ktoré sú zároveň mobilnými...

Úpravy ciest a chodníkov v roku 2020

Výbor mestských častí č.2, ktorý tvoria poslanci mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.2 Martin Úradníček a Marcel Pecník, 30. apríla 2020 navrhli a schválili rozpočet na opravu ciest a komunikácií a kultúrnych zariadení v mestských častiach Majer, Senica, Šalková a Uhlisko na rok 2020.Každý...

Stretnutie Majerčanov

V predvianočnom období sa 16. decembra 2019 po dlhom čase opäť stretli občania Majera, aby spolu s poslancom Martinom Úradníčkom zaspomínali na zašlú slávu niekdajšej obce Majer. Dnes je Majer okrajovou mestskou časťou, ktorá trpí viacerými neduhmi - vysokou mierou industrializácie, nadmernou...

Jednosmerná ulica Na Uhlisku?

Na základe podnetov viacerých občanov na Uhlisku začal poslanec Martin Úradníček zhromažďovať informácie o možnostiach riešenia dopravnej situácie na ulici Na Uhlisku, na ktorej už dlhodobo pozdĺžne parkujú motorové vozidlá. Najmä zúžený profil vozovky od križovatky s ulicou Jesenského až po...

Petícia za zrušenie strelnice na Srnkovej ulici

Členovia Občianskej rady na Uhlisku spísali v týchto dňoch petíciu za zrušenie strelnice na Srnkovej ulici, ktorú prevádzkuje Policajný zbor Slovenskej republiky. V texte petície sa uvádza: „My, dolupodpísaní občania mestskej časti Uhlisko v Banskej Bystrici, žiadame o zrušenie strelnice na...

Opravy ciest a chodníkov v roku 2019

Výbor mestských častí č.2, ktorý tvoria poslanci mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.2 Martin Úradníček a Marcel Pecník, 23. apríla 2019 schválili 1. časť rozpočtu na opravu ciest a komunikácií v mestských častiach Majer, Senica, Šalková a Uhlisko na rok 2019. Každý volebný obvod v Banskej...

MDŽ na Uhlisku

Občianska rada Uhlisko v spolupráci s Výborom mestských častí 2 zorganizovala dňa 11. 03. 2019 v Dennom centre na Uhlisku stretnutie s viac ako tridsiatimi obyvateľkami - seniorkami pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. K sviatku blahoželali predseda Občianskej rady Uhlisko Ing. Ivan Kapsiar a...

Zanedbaný mestský pozemok

Začiatkom februára 2019 požiadal predseda Občianskej rady na Uhlisku Ing. Ivan Kapsiar poslanca Martina Úradníčka o spoluprácu pri riešení otázky okolo zanedbaného mestského pozemku, ktorý susedí s viacerými domami na Ulici 9. mája.Ich majiteľom už dochádza trpezlivosť, pretože záhrady im...
Aktuality
a komentáre
OBČIANSKE
RADY
Dokumenty
a odkazy