Banská Bystrica 2

 

 

 

Majer – Senica – Šalková – Uhlisko

Volebný obvod č. 2 – Banská Bystrica východ má  5202 obyvateľov (k 30. 09. 2020) a jeho počet, podobne ako v celom meste, žiaľ, dlhodobo klesá (5231 obyvateľov k máju 2018). Volebný obvod č. 2 tvoria štyri mestské časti – Majer, Senica, Šalková a Uhlisko. V mestskej časti Majer žije 310 obyvateľov, v Senici 792 obyvateľov, v Šalkovej 1 100 obyvateľov a na Uhlisku presne 3 000 obyvateľov. Volebný obvod č. 2 vznikol uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zo dňa 26. júna 2018 ako súčasť nového rozčlenenia Banskej Bystrice na sedem volebných obvodov.
Obyvateľov Majera, Senice, Šalkovej a Uhliska reprezentuje voči Mestu Banská Bystrica Výbor mestských častí č. 2, ktorý tvoria dvaja poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v tomto volebnom obvode – Martin Úradníček a Marcel Pecník.
Výbor mestských častí č. 2 aktívne spolupracuje s občianskymi radami v Majeri, Senici, Šalkovej a na Uhlisku. Občianske rady sú neformálne združenia obyvateľov, ktoré sa aktívne podieľajú na organizovaní kultúrneho, spoločenského a športového života vo svojej mestskej časti. Zároveň prostredníctvom svojich poslancov tlmočia predstaviteľom mestskej samosprávy požiadavky obyvateľov na skvalitnenie života.

Nebezpečný komín

Na základe podnetu obyvateľa Majera pána Petra Gregu požiadal poslanec Martin Úradníček oddelenie evidencie a správy majetku mesta o súčinnosť pri oprave poškodeného a nefunkčného komína v zadnej časti Zvonice v...

Nové stojiská pre kontajnery sú hotové

Oddelenie odpadového hospodárstva mestského úradu na základe žiadosti poslanca Martina Úradníčka ešte v závere roka 2020 zabezpečilo výstavbu nových stojísk na kontajnery so separovaným odpadom na Ul. 9. mája. V...

Mikulášske balíčky pre deti a seniorov

Aj v našom obvode sa vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 neuskutočnili viaceré plánované kultúrne, spoločenské či športové podujatia (stavanie mája pri ZŠ Golianova, preteky v skokoch na lyžiach, olympiáda...

Plánované opravy chodníkov na Uhlisku dokončené!

Ešte pred koncom júla 2020 sa podarilo opraviť všetky úseky chodníkov na Uhlisku, ktoré boli zrekonštruované z rozpočtu Výboru mestských častí 2. Nový povrch dostal takmer 100-metrový úsek chodníka na Bellušovej ulici....

Potrebujeme stojiská pre kontajnery

Na základe podnetu predsedu občianskej rady na Uhlisku Ing. Ivana Kapsiara sa stretol poslanec Martin Úradníček s pracovníkmi oddelenia údržby miestnych komunikácii a oddelenia odpadového hospodárstva, aby inicioval...

Úprava parčíka na Golianovej ulici

V parčíku s detským ihriskom v blízkosti základnej školy na Golianovej ulici došlo k niekoľkým zmenám. Pracovníci ZAaRES-u zrevitalizovali starnúce a nepoužívané pieskovisko. Zarastajúcu plochu vyčistili a do nového...

Úpravy ciest a chodníkov v roku 2020

Výbor mestských častí č.2, ktorý tvoria poslanci mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.2 Martin Úradníček a Marcel Pecník, 30. apríla 2020 navrhli a schválili rozpočet na opravu ciest a komunikácií a kultúrnych...

Stretnutie Majerčanov

V predvianočnom období sa 16. decembra 2019 po dlhom čase opäť stretli občania Majera, aby spolu s poslancom Martinom Úradníčkom zaspomínali na zašlú slávu niekdajšej obce Majer. Dnes je Majer okrajovou mestskou...

Jednosmerná ulica Na Uhlisku?

Na základe podnetov viacerých občanov na Uhlisku začal poslanec Martin Úradníček zhromažďovať informácie o možnostiach riešenia dopravnej situácie na ulici Na Uhlisku, na ktorej už dlhodobo pozdĺžne parkujú motorové...

Petícia za zrušenie strelnice na Srnkovej ulici

Členovia Občianskej rady na Uhlisku spísali v týchto dňoch petíciu za zrušenie strelnice na Srnkovej ulici, ktorú prevádzkuje Policajný zbor Slovenskej republiky. V texte petície sa uvádza: „My, dolupodpísaní občania...
Aktuality
a komentáre
VAŠI POSLANCI
OBČIANSKE
RADY
Dokumenty
a odkazy