Banská Bystrica 2

 

 

 

Majer – Senica – Šalková – Uhlisko

Volebný obvod č.2 – Banská Bystrica východ má 5 231 obyvateľov. Tvoria ho štyri mestské časti – Majer, Senica, Šalková a Uhlisko. V mestskej časti Majer žije 318 obyvateľov, v Senici 781 obyvateľov, v Šalkovej 1 104 obyvateľov a na Uhlisku 3 028 obyvateľov (stav k 28. máju 2018). Volebný obvod č.2 vznikol uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici dňa 26. júna 2018 ako súčasť nového rozčlenenia Banskej Bystrice na sedem volebných obvodov.
Obyvateľov Majera, Senice, Šalkovej a Uhliska reprezentuje voči Mestu Banská Bystrica Výbor mestských častí č.2, ktorý tvoria dvaja poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v tomto volebnom obvode – Martin Úradníček a Marcel Pecník.
Výbor mestských častí č. 2 aktívne spolupracuje s občianskymi radami v Majeri, Senici, Šalkovej a na Uhlisku. Občianske rady sú neformálne združenia obyvateľov, ktoré sa aktívne podieľajú na organizovaní kultúrneho, spoločenského a športového života vo svojej mestskej časti. Zároveň prostredníctvom svojich poslancov tlmočia predstaviteľom mestskej samosprávy požiadavky obyvateľov na skvalitnenie života.

Aktuality
a komentáre
VAŠI POSLANCI
OBČIANSKE
RADY
Dokumenty
a odkazy