Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Poprosím o informáciu o súčasnom stave prípravy súťaže návrhov na projekt Fontána a parčík v Národnej ulici.

Odpoveď: Ing. arch. Ivica Gašparovičová, poverená vedením OPA
Oddelenie PS OPA túto súťaž nepripravuje, ale navrhlo lokalitu Národnej ulice riešiť v rámci zelenej a modrej infraštruktúry, kde je možné lokalitu riešiť formou súťaže návrhov a objekt fontány riešiť ako súčasť komplexného riešenia priestoru ako umelecké dielo.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 8. 12. 2020 prijalo uznesenie č. 647/2020- MsZ, kde v bode III. žiada primátora mesta zabezpečiť dopracovanie Návrhu koncepcie kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2020 – 2033 so zapojením odbornej i občianskej verejnosti. Odvtedy uplynulo pol roka. Aké kroky vykonalo Mesto k naplneniu tohto uznesenia?

Odpoveď: Mgr. Miroslava Jančová, vedúca OPM
Koncepcia kultúry Mesta Banská Bystrica (2020-2033) je otvorený dokument s ktorým ďalej pracujeme – aktuálne zbierame a spracovávame podnety a pripomienky verejnosti. Materiál je zverejnený na web stránke mesta – https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/kultura/koncepcia-kultury/. Ku dnešnému dňu sme obdržali 2 pripomienky.

Ing. Martin Úradníček, poslanec BBA:
V závere tohto roka očakávame ukončenie rozsiahlej rekonštrukcie zimného štadióna na Hronskom predmestí. Po obnovení jeho prevádzky a návrate extraligového hokeja do Banskej Bystrice bude opäť dochádzať k problémom s parkovaním najmä počas extraligových zápasov. Zároveň ubudnú aj posledné voľné parkovacie plochy v blízkosti štadióna, pretože na neďalekých parcelách LV č. 4852/2-4 je plánovaná výstavba polyfunkčného objektu. Má Mesto v spolupráci s dcérskou spoločnosťou MBB víziu ako koncepčne vyrieši tento dlhoročný problém?

Odpoveď: Ing. Dušan Argaláš, gen. riaditeľ MBB, a.s.
MBB a.s. aktuálne projekčne pripravuje opravu spevnených plôch a bezprostredného okolia štadióna na pozemkoch, ktorých je vlastníkom. Jedná sa o bezprostredné okolie obidvoch hál, ktoré budú opravené do architektonicky príťažlivej podoby v celkovom kontexte aj s novým výzorom oboch hál. Podľa časového napredovania všetkých nastávajúcich s tým spojených postupov vrátane verejného obstarávania budú práce spustené hneď ako to bude možné, najskôr však až po odovzdaní staveniska po ukončení prestavby západnej tribúny. Je vysoká pravdepodobnosť, že práce budú po úsekoch prebiehať už počas plnej prevádzky štadióna. Logistika prístupu návštevníkov do štadióna bude operatívne nastavovaná tak, aby bol zabezpečený prístup návštevníkom štadióna a zároveň mohli po úsekoch prebiehať práce. MBB a.s. nemá kompetencie ani právomoci riešiť akékoľvek iné parkovacie plochy mimo pozemky vo svojom vlastníctve.

0 0 hlasovania
Hodnotenie článku
0
Uvítame Vaše komentáre. Napíšte ich do poľa naľavo, prosím!x