Vaši poslanci

 

Ing. MARTIN ÚRADNÍČEK

PhDr. MARCEL PECNÍK

Ing. Martin ÚRADNÍČEK

Ing. Martin Úradníček, rodený Banskobystričan, pôsobil ako novinár v Slovenskom rozhlase, denníku Národná obroda a v Rádiu Rebbeca. Neskôr založil malé vydavateľstvo, ktoré sa postupne zmenilo na reklamnú a vydavateľskú agentúru. Spolupracoval na príprave a vydaní viacerých kníh o histórii a súčasnosti Banskej Bystrice. Bol zakladateľom a organizátorom medzinárodného bienále grafického dizajnu LOGO. Nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. Je ženatý a má tri deti.

V júni 2018 nastúpil z pozície náhradníka za nezávislého poslanca Banskobystrickej alternatívy (BBA) do mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.1. V komunálnych voľbách v novembri 2018 opäť uspel ako nezávislý kandidát BBA a stal sa poslancom v novovzniknutom volebnom obvode č.2, ktorý tvoria mestské časti Majer, Senica, Šalková a Uhlisko.

Je podpredsedom Komisie pre cestovný ruch a členom Komisie pre kultúru, členom rady školy ZŠ Golianova, MŠ Na starej tehelni a MŠ na Ul. 9. mája. Je tiež členom dozornej rady mestského podniku MBB, a.s.
Vo svojom volebnom obvode pôsobí ako podpredseda Výboru mestských častí, ktorý koordinuje činnosť a spoluprácu s občanmi prostredníctvom občianskych rád.

Môj POSLANECKÝ ZÁPISNÍK

…alebo čo som urobil pre svoje mesto a svoj volebný obvod.

ROK 2018

máj
Ako náhradník nastupujem na uvoľnené miesto poslanca po Viere Dubačovej, ktorá sa 21. mája  vzdala poslaneckého mandátu v Mestskom zastupiteľstve. S Banskobystrickou alternatívou som sa zúčastnil na predvolebnej kampani v roku 2014, počas ktorej som kandidoval za volebný obvod číslo 1.

jún
Spolu s kolegyňami a kolegami z Banskobystrickej alternatívy sa snažíme presvedčiť poslancov z ostatných klubov, aby podporili našu snahu o zvýšenie počtu volebných obvodov v Banskej Bystrici z terajších štyroch na sedem. Hlavným zámerom tejto zmeny je užší konatkt medzi poslancami a občanmi a lepšia kontrola ich práce. Hlasovanie za zmenu napokon prešlo iba o jediný hlas. Proti boli viacerí členovia poslaneckého klubu SMER SD – SNS…

september – október
Spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy intenzívne pracujeme na tvorbe volebného programi nášho klubu na obdobie 2018 – 2022. Výsledkom je obsiahly dokument, ktorý ponúka nápady a riešenia vo všetkých oblastiach života nášho mesta.

november
V rámci volebnej kampane sa stretávam s desiatkami občanov v Majeri, v Šalkovej, v Senici a predovšetkým na Uhlisku. Sú to nesmierne zaujímavé rozhovory. Značím si všetky pripomienky, ale aj pozitívne reakcie na život v mestských častiach.
Dňa 10. 11. som sa stal poslancom za novovzniknutý volebný obvod č. 2 – Východ (Majer, Senca, Šalková, Uhlisko).

december
Na mestskom zastupiteľstve 18. decembra 2018 sa mení plat staronového primátora Jána Noska a zosúlaďuje sa s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Vo svojom vystúpení k tejto téme zdôrazňujem, že ide o jeden z najvyšších platov primátorov krajských miest na Slovensku a v mene klubu Banskobystrickej alternatívy navrhujem zvýšenie platu o 53 percent namiesto navrhovaných 60. Náš návrh najmä zásluhou hlasovania poslancov klubu Smer SD – SNS neprešiel…

ROK 2019

február
Na mestskom zastupiteľstve verejne kritizujem predražený nákup motorového vozidla, ktoré využíva na súkromné účely prednosta mestského úradu Martin Adamec.
Predkladám návrh opráv ciest a chodníkov v Majeri a na Uhlisku pracovníkom mestského úradu, aby ohodnotili cenu opráv.

marec – apríl
Neúspešne sa snažím na rôznych stretnutiach prehovoriť vedenie mesta a mestských úradníkov, aby oživili projekt Mesto kultúry 2021 a oslovili schopného manažéra, ktorý tento projekt rozbehne.
Urgujem prednostu mesta, že ani po dvoch mesiacoch nemám k dispozícii cenové ponuky na opravy chodníkov a ciest v mojom volebnom obvode.

apríl
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 2. apríla verejne predkladám za klub poslancov Banskobystrckej alternatívy naše nesúhlasné stanovisko k projektu revitalizácie mestského parku (prvé schvaľovanie bolo v júni 2018). Kritizujeme vedenie mesta, že počas tvorby projektu neinformovalo odbornú verejnosť, poslancov a už vôbec nie občanov. Projekt je podľa nášho názoru nevhodný z viacerých hľadísk.

apríl – október
Pre obyvateľov mesta pripravujem knihu o udalostiach v novembri 1989 v Banskej Bystrici.  Pátram v štátnom i v súkromných archívoch po textoch a dobových fotografiách a zaznamenávam spomienky účastníkov Nežnej revolúcie v našom meste.

máj
Konečne sa začína rekonštrukcia chodníka na Ul. 9. mája. Rozpočet opravy takmer 100-metrového úseku je vyše 22 tisíc eur!

jún
Na môj podnet sa opravuje aj rozbitá časť zámkovej dlažby na chodníku pred základnou školou Golianova.

júl
Robotníci sa púšťajú do obojstrannej opravy chodníkov na ulici Timravy, ktorú som navrhol do plánu opráv na Uhlisku v roku 2019.

október
Stávam sa členom prípravného výboru spomienkových osláv k 30. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom Kľúčová je sloboda. Pripravujem dve výstavy a publikáciu.
Stretávam sa tiež s primátorom mesta a apelujem naňho, aby pri riešení regenerácie parčíku a fontány na Národnej ulici mesto postupovalo transparentne a rešpektovalo pôvodné riešenie fontány z 30-tych rokov 20. storočia.
Ako člen dozornej rady spoločnosti MBB (100%-ná dcérska spoločnosť Mesta Banská Bystrica) hodnotím spolu s ostatnými členmi DR hospodárenie firmy počas prvých 9 mesiacov roka.

november
Na Námestí SNP je uvedená výstava veľkopološných fotografií Kľúčové moment(ky) a na Radnici výstava Kľúčové okamihy, ktoré som pripravil vo „voľnom“ čase.
Za účasti predsedu BBSK a primátora mesta je slávnostne uvedená kniha Kľúčové námestie – November ´89 v Banskej Bystrici, ktorú som zostavoval v uplynulých mesiacoch..
Riešim problémy v občianskej rade v Majeri, odkiaľ odstúpila predsedníčka rady.
V spolupráci s odbornými pracovníkmi mesta mapujem a evidujem poškodené úseky ciest a chodníkov na Uhlisku a v Majeri, vhodné na rekonštrukciu v roku 2020.
V spolupráci s občianskymi radami plánujeme kultúrne, spoločenské a športové podujatia na rok 2020.

december
Spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy predkladáme poslanecký návrh uznesenia o postupe mesta pri vyhlasovaní súťaží návrhov. Má zabrániť niektorým zvláštnym a netransparentným postupom mesta pri zadávaní zákaziek a pri priamom výbere dodávateľov.
Na mestskom zastupiteľstve spolu s klubom poslancov BBA podporujem, hoci nerád,  zvýšenie daní za nehnuteľnosti a vyrovnaný rozpočet mest na rok 2020.
Na komisii pre cestovný ruch, ktorú dočasne vediem, vyberáme najzaujímavejšie projekty, ktoré mesto podporí v roku 2020 finančnou dotáciou.
Zoznamujem sa a diskutujem so seniormi z Majera na historicky prvom spoločenskom stretnutí zorganizovanom novou občianskou radou.

ROK 2020

január
S pracovníkmi mesta diskutujeme o  návrhu uznesenia o súťažiach návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu a stavebného inžinierstva, ktorý sme pripravili ako poslanci Banskobystrickej alternatívy v spolupráci s Ing. arch. Tomášom Sobotom. Mestu sa tento návrh nepozdáva a viacerí úradníci na rokovaniach hľadajú výhovorky prečo sa to nedá. Ale napokon, našťastie, nájdeme zhodu.
Pátram po pôvodnom projekte fontány v Národnej ulici. V štátnom archíve som neúspešný. Nik vlastne nevie ako fontána naozaj vyzerala. Dobové pohľadnice na vytvorenie projektu nepostačujú.

február
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schvaľuje dňa 4. februára 2020 poslanecký návrh Postup Mesta Banská Bystrica pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, na príprave ktorého som sa spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy podieľal.
20. februára 2020 počas slávnostného aktu v Cikkerovej sieni mestskej radnice získavajú Cenu mesta členky a členovia Krajského koordinačného centra Verejnosti proti násiliu v Banskej Bystrici. Bol som iniciátorom a jedným z  navrhovateľov na toto ocenenie.

marec
Stretávam sa s viacerými občanmi Uhliska a snažím sa pomôcť pri riešení ich problémov  (poškodený chodník pri križovatke 9. mája – Golianova, zničený trávnik pre bytovým domom Mičinská cesta 6, schátrané detské ihrisko pri ZŠ Golianova, …). Iniciujem stretnutie občianskej rady na Uhlisku.

apríl
Urgujem pracovníkov mesta, aby konečne po troch mesiacoch pripravili cenové ponuky na opravu chodníkov a ciest v Majeri a na Uhlisku. Na konci mesiaca predkladáme mestu zoznam požadovaných opráv. Bude sa opravovať rozbitý chodník na Hviezdoslavovej, časť chodníka na Bellušovej. Všade s bezbarieérovým prístupom, podobne ako na krožovatke ulíc Golianova a Jesenského. Viac opráv sa, žiaľ, tohto roku nedá spraviť. Zvyšné prostreidky sme vyčlenili na opravy kultúrneho domu v Šalkovej.

máj
Aktívne sa zúčastňujem na prípravách projektu Banská Bystrica mesto kultúry 2022. Spolu s priateľmi z oblasti kultúry hľadáme vhodných kandidátov do tvorivého tímu.

jún
Na moju požiadavku o skrášlenie a úpravu detského ihriska pri ZŠ Golianova promptne reaguje ZAaRES i Mesto a na ihrisku upravili staré pieskovisko a pridávajú nové herné prvky.
Na stretnutiach s primátorom dostáva zelenú projekt Banská Bystrica – mesto kultúry 2022. Spolu s dramaturgičkou Štátnej opery Alžbetou Lukáčovou navrhujeme za šéfdramaturga Slava Sochora a za projektovú manažérku Janu Suraovú. Náš návrh je prijatý!

júl
V spolupráci s obyvateľom Hviezdoslavovej ulice Jánom Hudecom žiadam o spevnenie plochy vnútrobloku domov č. 68 – 72 novou zelenou technológiou formou zatrávňovacích plastových rohoží. Ing. Hláčiková z mestského úradu je ústretová a ponúka spoluprácu.
Kontrolujem stav opráv chodníkov a bezbariérových prechodov na Bellušovej, Hviezdoslavovej a Jesenského ulici. S radosťou konštatujem, že ešte pred koncom mesiaca sú všetky opravy vykonané podľa požiadaviek.

august
Primátor mesta (bez akéhokoľvek predchádzajúceho stretnutia s poslancami) oznamuje v lokálnych online médiách, že zrušil projekt výstavby multifunkčnej športovej haly na záchytnom parkovisku pri Mičinskej ceste. Napriek jeho nekorektnému postupu ma teší, že tento nedomyslený projekt, ktorý by priniesol veľa starostí najmä so statickou dopravou na Uhlisku, je odložený ad acta.
Na pracovnom stretnutí s viceprimátorom Gajdošíkom apelujeme spolu s poslancom Marcelom Pecníkom, aby mesto zahrnulo do plánu komplexných opráv ciest aj kritický úsek na Mičinskej ceste v časti Srnková, kde dochádza k erózii a cesta sa postupne zosúva dolu svahom. Cena úplnej rekonštrukcie tohto úseku je údajne nacenená na 4 milióny eur! Zároveň upozorňujem na mimoriadne zlý stav vozovky na Stavebnej ulici v Majeri.

september
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 8. 9. 2020 jednomyseľne schvaľujeme návratnú štátnu pôžičku vo výške takmer 1,85 milióna eur. Primátor však navrhuje iba jediné využitie pôžičky a to na rekonštrukciu časti verejného osvetlenia v meste. Viacerí poslanci kritizujeme vedenie mesta za to, že nám neposkytlo žiadne relevantné podklady, aby sme mohli takúto náročnú investíciu posúdiť. Tento bod je napokon stiahnutý z rokovania.

Kontakt :

Poslanecká kancelária na Uhlisku:
Bellušova 4, 1. poschodie (ENTERPRISE, spol. s r.o.), Banská Bystrica

E-mail:
uradnicek@bbalternativa.sk

Mobil:
0905 800 584

Facebook:
https://www.facebook.com/martin.uradnicek.1

Webstránka poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva:
https://www.bbalternativa.sk/

 

Ing. Martin ÚRADNÍČEK

Ing. Martin Úradníček, rodený Banskobystričan, pôsobil ako novinár v Slovenskom rozhlase, denníku Národná obroda a v Rádiu Rebbeca. Neskôr založil malé vydavateľstvo, ktoré sa postupne zmenilo na reklamnú a vydavateľskú agentúru. Spolupracoval na príprave a vydaní viacerých kníh o histórii a súčasnosti Banskej Bystrice. Bol zakladateľom a organizátorom medzinárodného bienále grafického dizajnu LOGO. Nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. Je ženatý a má tri deti.

V júni 2018 nastúpil z pozície náhradníka za nezávislého poslanca Banskobystrickej alternatívy (BBA) do mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.1. V komunálnych voľbách v novembri 2018 opäť uspel ako nezávislý kandidát BBA a stal sa poslancom v novovzniknutom volebnom obvode č.2, ktorý tvoria mestské časti Majer, Senica, Šalková a Uhlisko.

Je podpredsedom Komisie pre cestovný ruch a členom Komisie pre kultúru, členom rady školy ZŠ Golianova, MŠ Na starej tehelni a MŠ na Ul. 9. mája. Je tiež členom dozornej rady mestského podniku MBB, a.s.
Vo svojom volebnom obvode pôsobí ako podpredseda Výboru mestských častí, ktorý koordinuje činnosť a spoluprácu s občanmi prostredníctvom občianskych rád.

Kontakt :

Poslanecká kancelária na Uhlisku:
Bellušova 4, 1. poschodie (ENTERPRISE, spol. s r.o.), Banská Bystrica

E-mail:
uradnicek@bbalternativa.sk
Mobil:
0905 800 584
Facebook:
https://www.facebook.com/martin.uradnicek.1
Webstránka poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva:
https://www.bbalternativa.sk/

Môj POSLANECKÝ ZÁPISNÍK

…alebo čo som urobil pre svoje mesto a svoj volebný obvod.

ROK 2018

máj
Ako náhradník nastupujem na uvoľnené miesto poslanca po Viere Dubačovej, ktorá sa 21. mája  vzdala poslaneckého mandátu v Mestskom zastupiteľstve. S Banskobystrickou alternatívou som sa zúčastnil na predvolebnej kampani v roku 2014, počas ktorej som kandidoval za volebný obvod číslo 1.

jún
Spolu s kolegyňami a kolegami z Banskobystrickej alternatívy sa snažíme presvedčiť poslancov z ostatných klubov, aby podporili našu snahu o zvýšenie počtu volebných obvodov v Banskej Bystrici z terajších štyroch na sedem. Hlavným zámerom tejto zmeny je užší konatkt medzi poslancami a občanmi a lepšia kontrola ich práce. Hlasovanie za zmenu napokon prešlo iba o jediný hlas. Proti boli viacerí členovia poslaneckého klubu SMER SD – SNS…

september – október
Spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy intenzívne pracujeme na tvorbe volebného programi nášho klubu na obdobie 2018 – 2022. Výsledkom je obsiahly dokument, ktorý ponúka nápady a riešenia vo všetkých oblastiach života nášho mesta.

november
V rámci volebnej kampane sa stretávam s desiatkami občanov v Majeri, v Šalkovej, v Senici a predovšetkým na Uhlisku. Sú to nesmierne zaujímavé rozhovory. Značím si všetky pripomienky, ale aj pozitívne reakcie na život v mestských častiach.
Dňa 10. 11. som sa stal poslancom za novovzniknutý volebný obvod č. 2 – Východ (Majer, Senca, Šalková, Uhlisko).

december
Na mestskom zastupiteľstve 18. decembra 2018 sa mení plat staronového primátora Jána Noska a zosúlaďuje sa s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Vo svojom vystúpení k tejto téme zdôrazňujem, že ide o jeden z najvyšších platov primátorov krajských miest na Slovensku a v mene klubu Banskobystrickej alternatívy navrhujem zvýšenie platu o 53 percent namiesto navrhovaných 60. Náš návrh najmä zásluhou hlasovania poslancov klubu Smer SD – SNS neprešiel…

ROK 2019

február
Na mestskom zastupiteľstve verejne kritizujem predražený nákup motorového vozidla, ktoré využíva na súkromné účely prednosta mestského úradu Martin Adamec.
Predkladám návrh opráv ciest a chodníkov v Majeri a na Uhlisku pracovníkom mestského úradu, aby ohodnotili cenu opráv.

marec – apríl
Neúspešne sa snažím na rôznych stretnutiach prehovoriť vedenie mesta a mestských úradníkov, aby oživili projekt Mesto kultúry 2021 a oslovili schopného manažéra, ktorý tento projekt rozbehne.
Urgujem prednostu mesta, že ani po dvoch mesiacoch nemám k dispozícii cenové ponuky na opravy chodníkov a ciest v mojom volebnom obvode.

apríl
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 2. apríla verejne predkladám za klub poslancov Banskobystrckej alternatívy naše nesúhlasné stanovisko k projektu revitalizácie mestského parku (prvé schvaľovanie bolo v júni 2018). Kritizujeme vedenie mesta, že počas tvorby projektu neinformovalo odbornú verejnosť, poslancov a už vôbec nie občanov. Projekt je podľa nášho názoru nevhodný z viacerých hľadísk.

apríl – október
Pre obyvateľov mesta pripravujem knihu o udalostiach v novembri 1989 v Banskej Bystrici.  Pátram v štátnom i v súkromných archívoch po textoch a dobových fotografiách a zaznamenávam spomienky účastníkov Nežnej revolúcie v našom meste.

máj
Konečne sa začína rekonštrukcia chodníka na Ul. 9. mája. Rozpočet opravy takmer 100-metrového úseku je vyše 22 tisíc eur!

jún
Na môj podnet sa opravuje aj rozbitá časť zámkovej dlažby na chodníku pred základnou školou Golianova.

júl
Robotníci sa púšťajú do obojstrannej opravy chodníkov na ulici Timravy, ktorú som navrhol do plánu opráv na Uhlisku v roku 2019.

október
Stávam sa členom prípravného výboru spomienkových osláv k 30. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom Kľúčová je sloboda. Pripravujem dve výstavy a publikáciu.
Stretávam sa tiež s primátorom mesta a apelujem naňho, aby pri riešení regenerácie parčíku a fontány na Národnej ulici mesto postupovalo transparentne a rešpektovalo pôvodné riešenie fontány z 30-tych rokov 20. storočia.
Ako člen dozornej rady spoločnosti MBB (100%-ná dcérska spoločnosť Mesta Banská Bystrica) hodnotím spolu s ostatnými členmi DR hospodárenie firmy počas prvých 9 mesiacov roka.

november
Na Námestí SNP je uvedená výstava veľkopološných fotografií Kľúčové moment(ky) a na Radnici výstava Kľúčové okamihy, ktoré som pripravil vo „voľnom“ čase.
Za účasti predsedu BBSK a primátora mesta je slávnostne uvedená kniha Kľúčové námestie – November ´89 v Banskej Bystrici, ktorú som zostavoval v uplynulých mesiacoch..
Riešim problémy v občianskej rade v Majeri, odkiaľ odstúpila predsedníčka rady.
V spolupráci s odbornými pracovníkmi mesta mapujem a evidujem poškodené úseky ciest a chodníkov na Uhlisku a v Majeri, vhodné na rekonštrukciu v roku 2020.
V spolupráci s občianskymi radami plánujeme kultúrne, spoločenské a športové podujatia na rok 2020.

december
Spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy predkladáme poslanecký návrh uznesenia o postupe mesta pri vyhlasovaní súťaží návrhov. Má zabrániť niektorým zvláštnym a netransparentným postupom mesta pri zadávaní zákaziek a pri priamom výbere dodávateľov.
Na mestskom zastupiteľstve spolu s klubom poslancov BBA podporujem, hoci nerád,  zvýšenie daní za nehnuteľnosti a vyrovnaný rozpočet mest na rok 2020.
Na komisii pre cestovný ruch, ktorú dočasne vediem, vyberáme najzaujímavejšie projekty, ktoré mesto podporí v roku 2020 finančnou dotáciou.
Zoznamujem sa a diskutujem so seniormi z Majera na historicky prvom spoločenskom stretnutí zorganizovanom novou občianskou radou.

ROK 2020

január
S pracovníkmi mesta diskutujeme o  návrhu uznesenia o súťažiach návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu a stavebného inžinierstva, ktorý sme pripravili ako poslanci Banskobystrickej alternatívy v spolupráci s Ing. arch. Tomášom Sobotom. Mestu sa tento návrh nepozdáva a viacerí úradníci na rokovaniach hľadajú výhovorky prečo sa to nedá. Ale napokon, našťastie, nájdeme zhodu.
Pátram po pôvodnom projekte fontány v Národnej ulici. V štátnom archíve som neúspešný. Nik vlastne nevie ako fontána naozaj vyzerala. Dobové pohľadnice na vytvorenie projektu nepostačujú.

február
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schvaľuje dňa 4. februára 2020 poslanecký návrh Postup Mesta Banská Bystrica pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, na príprave ktorého som sa spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy podieľal.
20. februára 2020 počas slávnostného aktu v Cikkerovej sieni mestskej radnice získavajú Cenu mesta členky a členovia Krajského koordinačného centra Verejnosti proti násiliu v Banskej Bystrici. Bol som iniciátorom a jedným z  navrhovateľov na toto ocenenie.

marec
Stretávam sa s viacerými občanmi Uhliska a snažím sa pomôcť pri riešení ich problémov  (poškodený chodník pri križovatke 9. mája – Golianova, zničený trávnik pre bytovým domom Mičinská cesta 6, schátrané detské ihrisko pri ZŠ Golianova, …). Iniciujem stretnutie občianskej rady na Uhlisku.

apríl
Urgujem pracovníkov mesta, aby konečne po troch mesiacoch pripravili cenové ponuky na opravu chodníkov a ciest v Majeri a na Uhlisku. Na konci mesiaca predkladáme mestu zoznam požadovaných opráv. Bude sa opravovať rozbitý chodník na Hviezdoslavovej, časť chodníka na Bellušovej. Všade s bezbarieérovým prístupom, podobne ako na krožovatke ulíc Golianova a Jesenského. Viac opráv sa, žiaľ, tohto roku nedá spraviť. Zvyšné prostreidky sme vyčlenili na opravy kultúrneho domu v Šalkovej.

máj
Aktívne sa zúčastňujem na prípravách projektu Banská Bystrica mesto kultúry 2022. Spolu s priateľmi z oblasti kultúry hľadáme vhodných kandidátov do tvorivého tímu.

jún
Na moju požiadavku o skrášlenie a úpravu detského ihriska pri ZŠ Golianova promptne reaguje ZAaRES i Mesto a na ihrisku upravili staré pieskovisko a pridávajú nové herné prvky.
Na stretnutiach s primátorom dostáva zelenú projekt Banská Bystrica – mesto kultúry 2022. Spolu s dramaturgičkou Štátnej opery Alžbetou Lukáčovou navrhujeme za šéfdramaturga Slava Sochora a za projektovú manažérku Janu Suraovú. Náš návrh je prijatý!

júl
V spolupráci s obyvateľom Hviezdoslavovej ulice Jánom Hudecom žiadam o spevnenie plochy vnútrobloku domov č. 68 – 72 novou zelenou technológiou formou zatrávňovacích plastových rohoží. Ing. Hláčiková z mestského úradu je ústretová a ponúka spoluprácu.
Kontrolujem stav opráv chodníkov a bezbariérových prechodov na Bellušovej, Hviezdoslavovej a Jesenského ulici. S radosťou konštatujem, že ešte pred koncom mesiaca sú všetky opravy vykonané podľa požiadaviek.

august
Primátor mesta (bez akéhokoľvek predchádzajúceho stretnutia s poslancami) oznamuje v lokálnych online médiách, že zrušil projekt výstavby multifunkčnej športovej haly na záchytnom parkovisku pri Mičinskej ceste. Napriek jeho nekorektnému postupu ma teší, že tento nedomyslený projekt, ktorý by priniesol veľa starostí najmä so statickou dopravou na Uhlisku, je odložený ad acta.
Na pracovnom stretnutí s viceprimátorom Gajdošíkom apelujeme spolu s poslancom Marcelom Pecníkom, aby mesto zahrnulo do plánu komplexných opráv ciest aj kritický úsek na Mičinskej ceste v časti Srnková, kde dochádza k erózii a cesta sa postupne zosúva dolu svahom. Cena úplnej rekonštrukcie tohto úseku je údajne nacenená na 4 milióny eur! Zároveň upozorňujem na mimoriadne zlý stav vozovky na Stavebnej ulici v Majeri.

september
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 8. 9. 2020 jednomyseľne schvaľujeme návratnú štátnu pôžičku vo výške takmer 1,85 milióna eur. Primátor však navrhuje iba jediné využitie pôžičky a to na rekonštrukciu časti verejného osvetlenia v meste. Viacerí poslanci kritizujeme vedenie mesta za to, že nám neposkytlo žiadne relevantné podklady, aby sme mohli takúto náročnú investíciu posúdiť. Tento bod je napokon stiahnutý z rokovania.

Kontakt :

E-mail:
marcelpecnik1@gmail.com

Mobil:
0907 813 888

Facebook:
https://www.facebook.com/marcelpecnikbb/

 

 

PhDr. MARCEL PECNÍK

Narodil sa v roku 1983 v Banskej Bystrici, kde dodnes žije a pôsobí. Vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite Mateja Bela. Bol vysokoškolským pedagógom, tajomníkom Matice slovenskej i pracovníkom referátu komunikácie Národného lesníckeho centra. V súčasnosti je poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (od r. 2010) a riaditeľom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Aktívne sa zaoberá rozvojom školstva (v rámci združenia InTech Žiar nad Hronom a aj ako predseda školskej komisie mesta BB). Doposiaľ vydal viacero historických a národopisných publikácií a aktívne podporuje aktivity v kultúre a spoločenskom živote, tiež aj prácu s deťmi a mládežou. Ako poslanec dlhodobo rieši problémy Uhliska a okrajových mestských častí ako Šalková, Senica a Majer.

PhDr. MARCEL PECNÍK

Narodil sa v roku 1983 v Banskej Bystrici, kde dodnes žije a pôsobí. Vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite Mateja Bela. Bol vysokoškolským pedagógom, tajomníkom Matice slovenskej i pracovníkom referátu komunikácie Národného lesníckeho centra. V súčasnosti je poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (od r. 2010) a riaditeľom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Aktívne sa zaoberá rozvojom školstva (v rámci združenia InTech Žiar nad Hronom a aj ako predseda školskej komisie mesta BB). Doposiaľ vydal viacero historických a národopisných publikácií a aktívne podporuje aktivity v kultúre a spoločenskom živote, tiež aj prácu s deťmi a mládežou. Ako poslanec dlhodobo rieši problémy Uhliska a okrajových mestských častí ako Šalková, Senica a Majer.