Vaši poslanci

 

Ing. MARTIN ÚRADNÍČEK

PhDr. MARCEL PECNÍK

Ing. Martin ÚRADNÍČEK

Ing. Martin Úradníček, rodený Banskobystričan, pôsobil ako novinár v Slovenskom rozhlase, denníku Národná obroda a v Rádiu Rebbeca. Neskôr založil malé vydavateľstvo, ktoré sa postupne zmenilo na reklamnú a vydavateľskú agentúru.
Spolupracoval pri príprave a vydaní viacerých kníh o histórii a súčasnosti Banskej Bystrice (Moja Banská Bystrica, Banská Bystrica v 16. storočí, Kotúľky mestom ai.). Je spoluautorom fotopublikácie o našom meste s názvom Orbis Urbis (2012) a zostavovateľom knihy Kľúčové námestie – November ´89 v Banskej Bystrici (2019). Bol zakladateľom a organizátorom medzinárodného bienále grafického dizajnu LOGO (2012 – 2016) .
Nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. Je ženatý a má tri deti.

V júni 2018 nastúpil z pozície náhradníka na post nezávislého poslanca Banskobystrickej alternatívy (BBA) do mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.1. V komunálnych voľbách v novembri 2018 opäť uspel ako nezávislý kandidát BBA a stal sa poslancom v novovzniknutom volebnom obvode č.2, ktorý tvoria mestské časti Majer, Senica, Šalková a Uhlisko.

Je predsedom Komisie Mestského zastupiteľstva (MsZ) pre cestovný ruch, členom Komisie MsZ pre kultúru, členom Rady školy ZŠ Golianova, MŠ Na Starej tehelni a MŠ na Ul. 9. mája. Je tiež členom Mestskej rady, Dozornej rady mestského podniku MBB, a. s. a členom Dozornej rady Európskeho olympijskeho festivalu mládeže (EYOF) 2022. Od roku 2021 je predsedom poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva.

Vo svojom volebnom obvode pôsobí ako podpredseda Výboru mestských častí, ktorý koordinuje činnosť a spoluprácu s občanmi prostredníctvom občianskych rád.

Kontakt :

Poslanecká kancelária na Uhlisku:
Bellušova 4, 1. poschodie (ENTERPRISE, spol. s r.o.), Banská Bystrica

E-mail:
uradnicek@bbalternativa.sk

Mobil:
0905 800 584

Facebook:
https://www.facebook.com/martin.uradnicek.1

Webstránka poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva:
https://www.bbalternativa.sk/

 

Môj POSLANECKÝ ZÁPISNÍK

…alebo čo som urobil pre svoje mesto a svoj volebný obvod.

ROK 2022

január
Spolu s kolegami z klubu Banskobystrická alternatíva pripravujeme leták pre obyvateľov Banskej Bystrice, v ktorom im predostrieme náš odpočet poslaneckej práce za rok 2021. Taktiež hľadáme vhodného kandidáta na dôležitý post hlavného kontrolóra. Ten predchádzajúci bol v decembri 2021 odsúdený za trestný čin za vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu a zanikol mu mandát…
Zároveň pátram, komu patria zanedbané prístrešky autobusových zástaviek na Mičinskej ceste. Zisťujem, že sú vlastníctvom mesta a získavam prísľub, že v lete budú odstránené.

február

ROK 2021

ovjanuár
Do nového roka vstupujem ako novopečený predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva (BBA) a pripravujem leták s odpočtom našej poslaneckej činnosti za rok 2020. Budeme ho distribuovať do takmer 35-tisíc domácností v celom meste. Mimochodom, na jeho tlač a roznášanie sme sa poctivo poskladali všetci ôsmi poslanci BBA, každý z vlastného vrecka.
Opätovne spisujem a dopĺňam zoznam požadovaných opráv chodníkov, ihrísk a lavičiek v mojom volebnom obvode na rok 2021. Oddelenie odpadového hospdártsva mestského úradu mi oznamuje, že nové stojiská na kontajnery na Ul. 9. mája a na Viestovej sú hotové. Trvá viac ako dva týždne, kým pracovníci firmy Marius Pedersen, ktorí zvážajú odpad, konečne presunú kontajnery na nové plochy…
V polovici januára píšeme ako poslanci BBA primátorovi Noskovi otvorenú výzvu, aby tvrdohlavo neodmietal spoluprácu s mestom Zvolen pri príprave projektu investičnej územnej stratégie – udržateľného mestského rozvoja, na ktorý ponúka Európska únia niekoľkomiliónové rozpočtové balíčky. Sme presvedčení, že spolupráca so Zvolenom môže priniesť viac prospechu pre región i mesto než samostatná cesta. Obsah výzvy nájdete TU

február
Na mestskom zastupiteľstve spolu s klubom Banskobystrická alternatíva predkladáme ďalší návrh na obmedzenie hazardu v našom meste. Návrh na úpravu vzdialeností herní a kasín 500 metrov od škôl, školských zariadení a zariadení sociálnych služieb bol schválený drvivou väčšinou hlasov. V mene poslaneckého klubu BBA apelujem na primátora, aby v rámci investičnej územnej stratégie zvážil vytvorenie spoločného projektu s mestom Zvolen. Ak máte záujem prečítať si našu argumentáciu, kliknite SEM

marec
Spolu s pracovníkmi oddelenia údržby miestnych komunikácií idem na každoročnú obhliadku poškodených chodníkov na Uhlisku, v Majeri, Senici a Šalkovej. Po príprave rozpočtu vyberieme tie úseky, ktoré sa „zmestia“ do limitovaného balíčka 40 000 €, vyčleneného pre každý volebný obvod. Uvedomujem si, že za túto sumu môžeme opraviť len malé úseky chodníkov. Preto spolu s ostatnými poslancami z BBA iniciujeme požiadavku na zvýšenie rozpočtu pre volebné obvody zo strany mesta.
Na základe podnetu z mestskej časti Majera zabezpečujem opravu poškodeného a nefunkčného komína v zadnej časti zvonice. Technicko-prevádzkové oddelenie mesta veľmi promptne zabezpečilo odstránenie hroziaceho nebezpečenstva.

apríl
Mestské zastupiteľstvo schválilo viacero návrhov, ktoré inicioval klub nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva. Medzi nimi aj zvýšenie dotácie na opravy chodníkov a ciest o 20 000 € na celkovú sumu 60 000 € pre každý volebný obvod. Keďže mesto vlani hospodárilo – napriek pandémii – s prebytkom takmer 1,8 milióna €, ušlo sa aj na ďalšie opravy na Uhlisku (dokončenie chodníka na Hviezdoslavovej od Ul. 9. mája, oprava chodníka pri materskej škole Na starej tehelni). Po výmene stĺpov verejného osvetlenia sa budú v roku 2021 rekonštruovať aj celistvé úseky chodníkov na Bellušovej ulici (od železničného podjazdu až po odbočku na zimný štadión) a ľavá časť chodníka pri parkovisku na Mičinskej ceste v smere od centra.

máj
Na podnet od občanov sa stretávam so zástupcami spoločnosti Strabag, aby som s nimi operatívne vyriešil znefunkčnenie jediného chodníka z Uhliska na autobusovú stanicu. Pre výkopové práce súvisiace s protipovodňovými opatreniami rozkopali chodník tak, že občania museli vstupovať na frekventovanú vozovku. Našťastie sa podarilo so Strabagom dohodnúť a chodník spriechodnili do nasledujúceho dňa. Iniciujem tiež rozšírenie občianskej rady na Uhlisku a ponúkam nových kandidátov, ktorí sú ochotní pomôcť pri zlepšovaní života na Uhlisku.

jún
Začiatkom mesiaca rokujeme s primátorom Jánom Noskom, aby nám objasnil potrebu reštrukturalizácie mestských úverov. Po dlhých koronových mesiacoch sa konečne schádza Občianska rada na Uhlisku. Novým predsedom sa stáva Miroslav Šipkovský, aktívny mladý architekt. Veľká vďaka patrí odchádzajúcemu predsedovi Ivanovi Kapsiarovi, ktorý viedol občiansku radu úctyhodných 10 rokov. Novými členkami rady sa stávajú Zuzana Rezníčeková a Monika Molnárová.

júl
S novým predsedom občianskej rady na Uhlisku mapujeme všetky poškodené chodníky a hľadáme miesta na chýbajúce kontajnerové stojiská na uliciach Na Uhlisku, Golianova a Družstevná. Aktualizujem zoznam chodníkov tak, aby sme stihli urobiť čo najviac opráv ešte do konca tohto roka. Aktívni členovia občianskej rady tiež pripravujú plán nových akcií na Uhlisku, určených aj deťom a mladým rodinám. 

august
S novým predsedom občianskej rady na Uhlisku mapujeme všetky poškodené chodníky a hľadáme miesta na chýbajúce kontajnerové stojiská na uliciach Na Uhlisku, Golianova a Družstevná. Aktualizujem zoznam chodníkov tak, aby sme stihli urobiť čo najviac opráv ešte do konca tohto roka. Aktívni členovia občianskej rady tiež pripravujú plán nových akcií na Uhlisku, určených aj deťom a mladým rodinám. Na ulici 9. mája zabezpečujem opravu havarijného stavu chodníka pri objekte Unimat a tiež prepadnutú časť chodníka na protiľahlej strane.

september
Pandémia COVID-19 poľavila a tak spolu s členmi občianskej rady na Uhlisku pripravujeme športovo-spoločenskú akciu pre rodiny s deťmi pod názvom Deň hviezd. Rozširujeme letáky s pozvánkou po všetkých obytných domoch na Uhlisku. Snaha sa vyplatila, na Deň hviezd prišlo takmer 300 ľudí. Viac informácií TU.
Na Golianovej ulici pokračujú opravy chodníka na Golianovej ulici a rozšírenie parkovacej plochy pri ZŠ Golianova.

október
Začiatkom mesiaca primátor Ján Nosko oznamuje, že ukončuje snahu o realizáciu projektu revitalizácie mestského parku. Končí sa tak vyše trojročné obdobie, keď sme spolu s aktívnymi občanmi upozorňovali na nedostatky celého projektu a zásadné chyby, ktorých sa vedenie mesta dopúšťalo. Primátor si však (ako vždy) žiadnu chybu nepriznal a označil našu vecnú argumentáciu za politický boj…
Pribúdajú ďalšie dve stanoviská na kontajnery – na ulici Na Uhlisku a na Družstevnej ulici.

november
Zúčastňujem sa na zasadnutí občianskej rady Senica, kde, okrem iného, riešime vytvorenie pamätnej izby Paľa Bielika, rodáka zo Senice. Takisto Seničanom odporúčam, aby vzhľadom na pandemickú situáciu doručovali mikulášske a vianočné balíčky radšej osobne deťom a seniorom a neorganizovali hromadné stretnutia.

december
Na mestskom zastupiteľstve žiadam, aby sa v rozpočte mesta na rok 2022 zvýšili rozpočet finančných prostriedkov na opravy chodníkov, budovanie stojísk a pod. Mesto vyčlenilo pre všetky volebné obvody po 40 000 €, hoci v roku 2021 sme mali k dispozícii 60 000 €. Hoci mnohí nezaradení poslanci sľúbili tomuto návrhu podporu, napokon sa pri hlasovaní viacerí zdržali a návrh neprešiel. Zároveň podávam poslaneckú interpeláciu na odbor dopravných stavieb, aby vysvetlil, či sa zaoberá mojím podnetom na zníženie rýchlosti na 30 km/h v intraviláne mestskej časti Majer, kde občania trpia nadmerným hlukom, prašnosťou a otrasmi z nákladnej dopravy.
Pre seniorov na Uhlisku a v Majeri sme nachystali vianočné balíčky. Verím, že ich potešili.

ROK 2020

január
S pracovníkmi mesta diskutujeme o  návrhu uznesenia o súťažiach návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu a stavebného inžinierstva, ktorý sme pripravili ako poslanci Banskobystrickej alternatívy v spolupráci s Ing. arch. Tomášom Sobotom. Mestu sa tento návrh nepozdáva a viacerí úradníci na rokovaniach hľadajú výhovorky prečo sa to nedá. Ale napokon, našťastie, nájdeme zhodu.
Pátram po pôvodnom projekte fontány v Národnej ulici. V štátnom archíve som neúspešný. Nik vlastne nevie ako fontána naozaj vyzerala. Dobové pohľadnice na vytvorenie projektu nepostačujú.

február
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schvaľuje dňa 4. februára 2020 poslanecký návrh Postup Mesta Banská Bystrica pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, na príprave ktorého som sa spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy podieľal.
20. februára 2020 počas slávnostného aktu v Cikkerovej sieni mestskej radnice získavajú Cenu mesta členky a členovia Krajského koordinačného centra Verejnosti proti násiliu v Banskej Bystrici. Bol som iniciátorom a jedným z  navrhovateľov na toto ocenenie.

marec
Stretávam sa s viacerými občanmi Uhliska a snažím sa pomôcť pri riešení ich problémov  (poškodený chodník pri križovatke 9. mája – Golianova, zničený trávnik pred bytovým domom Mičinská cesta 6, schátrané detské ihrisko pri ZŠ Golianova, …). Iniciujem stretnutie občianskej rady na Uhlisku.

apríl
Urgujem pracovníkov mesta, aby konečne po troch mesiacoch pripravili cenové ponuky na opravu chodníkov a ciest v Majeri a na Uhlisku. Na konci mesiaca predkladáme mestu zoznam požadovaných opráv. Bude sa opravovať rozbitý chodník na Hviezdoslavovej ulici, časť chodníka na Bellušovej. Všade s bezbariérovým prístupom, podobne ako na križovatke ulíc Golianova a Jesenského. Viac opráv sa, žiaľ, tohto roku nedá spraviť. Zvyšné prostriedky sme vyčlenili na opravy kultúrneho domu v Šalkovej.

máj
Aktívne sa zúčastňujem na prípravách projektu Banská Bystrica mesto kultúry 2022. Spolu s priateľmi z oblasti kultúry hľadáme vhodných kandidátov do tvorivého tímu.

jún
Na moju požiadavku o skrášlenie a úpravu detského ihriska pri ZŠ Golianova promptne zareaguje ZAaRES i Mesto a na ihrisku upravujú staré pieskovisko a pridávajú nové herné prvky.
Na stretnutiach s primátorom mesta dostáva zelenú projekt Banská Bystrica – mesto kultúry 2022. Spolu s dramaturgičkou Štátnej opery Alžbetou Lukáčovou navrhujeme za šéfdramaturga Slava Sochora a za projektovú manažérku Janu Suraovú. Náš návrh je prijatý!

júl
V spolupráci s obyvateľom Hviezdoslavovej ulice Jánom Hudecom žiadam o spevnenie plochy vnútrobloku domov č. 68 – 72 novou zelenou technológiou formou zatrávňovacích plastových rohoží. Ing. Hláčiková z mestského úradu je ústretová a ponúka spoluprácu.
Kontrolujem stav opráv chodníkov a bezbariérových prechodov na Bellušovej, Hviezdoslavovej a Jesenského ulici. S radosťou konštatujem, že ešte pred koncom mesiaca sú všetky opravy vykonané podľa požiadaviek.

august
Primátor mesta (bez akéhokoľvek predchádzajúceho stretnutia s poslancami) oznamuje v lokálnych online médiách, že zrušil projekt výstavby multifunkčnej športovej haly na záchytnom parkovisku pri Mičinskej ceste. Napriek jeho nekorektnému postupu ma teší, že tento nedomyslený projekt, ktorý by priniesol veľa starostí najmä so statickou dopravou na Uhlisku, je odložený ad acta.
Na pracovnom stretnutí s viceprimátorom Gajdošíkom apelujeme spolu s poslancom Marcelom Pecníkom, aby mesto zahrnulo do plánu komplexných opráv ciest aj kritický úsek na Mičinskej ceste v časti Srnková, kde dochádza k erózii a cesta sa postupne zosúva dolu svahom. Cena úplnej rekonštrukcie tohto úseku je údajne nacenená na 4 milióny eur! Zároveň upozorňujem na mimoriadne zlý stav vozovky na Stavebnej ulici v Majeri.

september
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 8. 9. 2020 jednomyseľne schvaľujeme prijatie návratnej štátnej pôžičky vo výške takmer 1,85 milióna eur. Primátor však navrhuje iba jediné využitie pôžičky a to na rekonštrukciu časti verejného osvetlenia v meste. Viacerí poslanci kritizujeme vedenie mesta za to, že nám neposkytlo žiadne relevantné podklady, aby sme mohli takúto náročnú investíciu posúdiť. Po doplnení podkladov napokon schvaľujeme využitie pôžičky na rekonštrukciu osvetlenia, ktorá sa týka predovšetkým Uhliska.

október
Na početných stretnutiach s vedením mesta hľadám v mene poslaneckého klubu BBA hodnotový prienik pri tvorbe tzv. registra investícií. Mesto chce prijať začiatkom roka 2021 veľký rámcový úver (vyše 10 mil. eur). V ére vrcholiacej  pandémie nabádame k finančnej opatrnosti, hoci s mnohými potrebnými projektmi súhlasíme.

november
Keďže sa aj na Uhlisku pre pandémiu koronavírusu nekonali mnohé plánované kultúrne a športové podujatia, dávam podnet na operatívny presun nevyužitých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mikulášske darčeky pre deti z oboch materských škôl na Uhlisku (cca 150 detí), pre približne 40 seniorov z denného stacionáru na ulici Na Uhlisku a ďalšie štyri desiatky seniorov v Majeri. Pre Seničanov presúvame financie na nákup techniky a materiálu do objektu bývalej ZŠ.
Súrim mestských úradníkov, aby konečne začali s vybudovaním nových stojísk pre kontajnery na separovaný odpad na Ul. 9. mája a Viestovej.

december
Pripravujem súpis potrebných opráv ciest a chodníkov na Uhlisku, v Majeri, Senici a Šalkovej na rok 2021. Mesto nám v rámci úspor chcelo vyčiarknuť sumu 40 tisíc eur určenú práve na tieto opravy, ale po striktnej požiadavke poslancov BBA a protestom aj iných poslancov, sa peniaze v rozpočte na rok 2021 „zázračne“ našli.
Pozorne sledujem rekonštrukciu verejného osvetlenia na Uhlisku a konzultujem ju s obyvateľmi. Občas sa ozývajú nespokojné hlasy s farebným odtieňom svetla, ale prevažuje spokojnosť.
Na zastupiteľstve odsúhlasujeme veľký 13,5 miliónový rámcový úver na roky 2021 – 2023, ale podmieňujeme ho samostatnou rozpravou a hlasovaním o každej investícii. Ako člen poslaneckého klubu BBA hlasujem za úplný zákaz hazardu v meste, ale väčšina ostatných poslancov je iného názoru. Som sklamaný.
Na zastupiteľstve tiež verejne kritizujem Návrh koncepcie kultúry v meste na roky 2020 -2033 a poukazujem na to, že je pripravený povrchne a neprofesionálne. Žiadame primátora, aby ho dal čím skôr prepracovať. Podrobnosti si môžete prečítať TU.
Na základe podnetov od občanov podávam tiež niekoľko poslaneckých interpelácií. Napríklad žiadam overiť vlastníctvo parkovacích prístreškov na Viestovej ulici alebo sa pýtam z akého dôvodu bolo v hornej časti Hviezdoslavovej ulice v časti pod skokanskými mostíkmi umiestnené zvislé dopravné značenie, ktoré obmedzuje pozdĺžne parkovanie. Odpovede vedenia mesta si môžete prečítať TU.
Do nového roka vstupujem –  podobne ako mnohí iní občania – frustrovaný z pandémie a rôznych obmedzení, ale s nádejou, že rok 2021 už bude v znamení pevnejšieho zdravia a radosti pre všetkých.

ROK 2019

február
Na mestskom zastupiteľstve verejne kritizujem predražený nákup motorového vozidla, ktoré využíva na súkromné účely prednosta mestského úradu Martin Adamec.
Predkladám návrh opráv ciest a chodníkov v Majeri a na Uhlisku pracovníkom mestského úradu, aby ohodnotili cenu opráv.

marec – apríl
Neúspešne sa snažím na rôznych stretnutiach prehovoriť vedenie mesta a mestských úradníkov, aby oživili projekt Mesto kultúry 2021 a oslovili schopného manažéra, ktorý tento projekt rozbehne.
Urgujem prednostu mesta, že ani po dvoch mesiacoch nemám k dispozícii cenové ponuky na opravy chodníkov a ciest v mojom volebnom obvode.

apríl
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 2. apríla verejne predkladám za klub poslancov Banskobystrckej alternatívy naše nesúhlasné stanovisko k projektu revitalizácie mestského parku (prvé schvaľovanie bolo v júni 2018). Kritizujeme vedenie mesta, že počas tvorby projektu neinformovalo odbornú verejnosť, poslancov a už vôbec nie občanov. Projekt je podľa nášho názoru nevhodný z viacerých hľadísk.

apríl – október
Pre obyvateľov mesta pripravujem knihu o udalostiach v novembri 1989 v Banskej Bystrici.  Pátram v štátnom i v súkromných archívoch po textoch a dobových fotografiách a zaznamenávam spomienky účastníkov Nežnej revolúcie v našom meste.

máj
Konečne sa začína rekonštrukcia chodníka na Ul. 9. mája. Rozpočet opravy takmer 100-metrového úseku je vyše 22 tisíc eur!

jún
Na môj podnet sa opravuje aj rozbitá časť zámkovej dlažby na chodníku pred základnou školou Golianova.

júl
Robotníci sa púšťajú do obojstrannej opravy chodníkov na ulici Timravy, ktorú som navrhol do plánu opráv na Uhlisku v roku 2019.

október
Stávam sa členom prípravného výboru spomienkových osláv k 30. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom Kľúčová je sloboda. Pripravujem dve výstavy a publikáciu.
Stretávam sa tiež s primátorom mesta a apelujem naňho, aby pri riešení regenerácie parčíku a fontány na Národnej ulici mesto postupovalo transparentne a rešpektovalo pôvodné riešenie fontány z 30-tych rokov 20. storočia.
Ako člen dozornej rady spoločnosti MBB (100%-ná dcérska spoločnosť Mesta Banská Bystrica) hodnotím spolu s ostatnými členmi DR hospodárenie firmy počas prvých 9 mesiacov roka.

november
Na Námestí SNP je uvedená výstava veľkopološných fotografií Kľúčové moment(ky) a na Radnici výstava Kľúčové okamihy, ktoré som pripravil vo „voľnom“ čase.
Za účasti predsedu BBSK a primátora mesta je slávnostne uvedená kniha Kľúčové námestie – November ´89 v Banskej Bystrici, ktorú som zostavoval v uplynulých mesiacoch..
Riešim problémy v občianskej rade v Majeri, odkiaľ odstúpila predsedníčka rady.
V spolupráci s odbornými pracovníkmi mesta mapujem a evidujem poškodené úseky ciest a chodníkov na Uhlisku a v Majeri, vhodné na rekonštrukciu v roku 2020.
V spolupráci s občianskymi radami plánujeme kultúrne, spoločenské a športové podujatia na rok 2020.

december
Spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy predkladáme poslanecký návrh uznesenia o postupe mesta pri vyhlasovaní súťaží návrhov. Má zabrániť niektorým zvláštnym a netransparentným postupom mesta pri zadávaní zákaziek a pri priamom výbere dodávateľov.
Na mestskom zastupiteľstve spolu s klubom poslancov BBA podporujem, hoci nerád,  zvýšenie daní za nehnuteľnosti a vyrovnaný rozpočet mest na rok 2020.
Na komisii pre cestovný ruch, ktorú dočasne vediem, vyberáme najzaujímavejšie projekty, ktoré mesto podporí v roku 2020 finančnou dotáciou.
Zoznamujem sa a diskutujem so seniormi z Majera na historicky prvom spoločenskom stretnutí zorganizovanom novou občianskou radou.

ROK 2018

máj
Ako náhradník nastupujem na uvoľnené miesto poslanca po Viere Dubačovej, ktorá sa 21. mája  vzdala poslaneckého mandátu v Mestskom zastupiteľstve. S Banskobystrickou alternatívou som sa zúčastnil na predvolebnej kampani v roku 2014, počas ktorej som kandidoval za volebný obvod číslo 1.

jún
Spolu s kolegyňami a kolegami z Banskobystrickej alternatívy sa snažíme presvedčiť poslancov z ostatných klubov, aby podporili našu snahu o zvýšenie počtu volebných obvodov v Banskej Bystrici z terajších štyroch na sedem. Hlavným zámerom tejto zmeny je užší konatkt medzi poslancami a občanmi a lepšia kontrola ich práce. Hlasovanie za zmenu napokon prešlo iba o jediný hlas. Proti boli viacerí členovia poslaneckého klubu SMER SD – SNS…

september – október
Spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy intenzívne pracujeme na tvorbe volebného programi nášho klubu na obdobie 2018 – 2022. Výsledkom je obsiahly dokument, ktorý ponúka nápady a riešenia vo všetkých oblastiach života nášho mesta.

november
V rámci volebnej kampane sa stretávam s desiatkami občanov v Majeri, v Šalkovej, v Senici a predovšetkým na Uhlisku. Sú to nesmierne zaujímavé rozhovory. Značím si všetky pripomienky, ale aj pozitívne reakcie na život v mestských častiach.
Dňa 10. 11. som sa stal poslancom za novovzniknutý volebný obvod č. 2 – Východ (Majer, Senca, Šalková, Uhlisko).

december
Na mestskom zastupiteľstve 18. decembra 2018 sa mení plat staronového primátora Jána Noska a zosúlaďuje sa s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Vo svojom vystúpení k tejto téme zdôrazňujem, že ide o jeden z najvyšších platov primátorov krajských miest na Slovensku a v mene klubu Banskobystrickej alternatívy navrhujem zvýšenie platu o 53 percent namiesto navrhovaných 60. Náš návrh najmä zásluhou hlasovania poslancov klubu Smer SD – SNS neprešiel…

Ing. Martin ÚRADNÍČEK

Ing. Martin Úradníček, rodený Banskobystričan, pôsobil ako novinár v Slovenskom rozhlase, denníku Národná obroda a v Rádiu Rebbeca. Neskôr založil malé vydavateľstvo, ktoré sa postupne zmenilo na reklamnú a vydavateľskú agentúru. Spolupracoval na príprave a vydaní viacerých kníh o histórii a súčasnosti Banskej Bystrice. Bol zakladateľom a organizátorom medzinárodného bienále grafického dizajnu LOGO. Nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. Je ženatý a má tri deti.

V júni 2018 nastúpil z pozície náhradníka za nezávislého poslanca Banskobystrickej alternatívy (BBA) do mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.1. V komunálnych voľbách v novembri 2018 opäť uspel ako nezávislý kandidát BBA a stal sa poslancom v novovzniknutom volebnom obvode č.2, ktorý tvoria mestské časti Majer, Senica, Šalková a Uhlisko.

Je podpredsedom Komisie pre cestovný ruch a členom Komisie pre kultúru, členom rady školy ZŠ Golianova, MŠ Na starej tehelni a MŠ na Ul. 9. mája. Je tiež členom dozornej rady mestského podniku MBB, a.s.
Vo svojom volebnom obvode pôsobí ako podpredseda Výboru mestských častí, ktorý koordinuje činnosť a spoluprácu s občanmi prostredníctvom občianskych rád.

Kontakt :

Poslanecká kancelária na Uhlisku:
Bellušova 4, 1. poschodie (ENTERPRISE, spol. s r.o.), Banská Bystrica

E-mail:
uradnicek@bbalternativa.sk
Mobil:
0905 800 584
Facebook:
https://www.facebook.com/martin.uradnicek.1
Webstránka poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva:
https://www.bbalternativa.sk/

Môj POSLANECKÝ ZÁPISNÍK

…alebo čo som urobil pre svoje mesto a svoj volebný obvod.

ROK 2021

január
Do nového roka vstupujem ako novopečený predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva (BBA) a pripravujem leták s odpočtom našej poslaneckej činnosti za rok 2020. Budeme ho distribuovať do takmer 35-tisíc domácností v celom meste. Mimochodom, na jeho tlač a roznášanie sme sa poctivo poskladali všetci ôsmi poslanci BBA, každý z vlastného vrecka.
Opätovne spisujem a dopĺňam zoznam požadovaných opráv chodníkov, ihrísk a lavičiek v mojom volebnom obvode na rok 2021. Oddelenie odpadového hospdártsva mestského úradu mi oznamuje, že nové stojiská na kontajnery na Ul. 9. mája a na Viestovej sú hotové. Trvá viac ako dva týždne, kým pracovníci firmy Marius Pedersen, ktorí zvážajú odpad, konečne presunú kontajnery na nové odstavné plochy…
V polovici januára píšeme ako poslanci BBA primátorovi Noskovi otvorenú výzvu, aby tvrdohlavo neodmietal spoluprácu s mestom Zvolen pri príprave projektu investičnej územnej stratégie – udržateľného mestského rozvoja, na ktorý ponúka Európska únia niekoľkomiliónové rozpočtové balíčky. Sme presvedčení, že spolupráca so Zvolenom môže priniesť viac prospechu pre región i mesto než samostatná cesta. Obsah výzvy nájdete TU

február
Na mestskom zastupiteľstve spolu s klubom Banskobystrická alternatíva predkladáme ďalší návrh na obmedzenie hazardu v našom meste. Návrh na úpravu vzdialeností herní a kasín 500 metrov od škôl, školských zariadení a zariadení sociálnych služieb bol schválený drvivou väčšinou hlasov. V mene poslaneckého klubu BBA apelujem na primátora, aby v rámci investičnej územnej stratégie zvážil vytvorenie spoločného projektu s mestom Zvolen. Ak máte záujem prečítať si našu argumentáciu, kliknite SEM

marec
Spolu s pracovníkmi oddelenia údržby miestnych komunikácií idem na každoročnú obhliadku poškodených chodníkov na Uhlisku, v Majeri, Senici a Šalkovej. Po príprave rozpočtu vyberieme tie úseky, ktoré sa „zmestia“ do limitovaného balíčka 40 000 €, vyčleneného pre každý volebný obvod.

ROK 2020

január
S pracovníkmi mesta diskutujeme o  návrhu uznesenia o súťažiach návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu a stavebného inžinierstva, ktorý sme pripravili ako poslanci Banskobystrickej alternatívy v spolupráci s Ing. arch. Tomášom Sobotom. Mestu sa tento návrh nepozdáva a viacerí úradníci na rokovaniach hľadajú výhovorky prečo sa to nedá. Ale napokon, našťastie, nájdeme zhodu.
Pátram po pôvodnom projekte fontány v Národnej ulici. V štátnom archíve som neúspešný. Nik vlastne nevie ako fontána naozaj vyzerala. Dobové pohľadnice na vytvorenie projektu nepostačujú.

február
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schvaľuje dňa 4. februára 2020 poslanecký návrh Postup Mesta Banská Bystrica pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, na príprave ktorého som sa spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy podieľal.
20. februára 2020 počas slávnostného aktu v Cikkerovej sieni mestskej radnice získavajú Cenu mesta členky a členovia Krajského koordinačného centra Verejnosti proti násiliu v Banskej Bystrici. Bol som iniciátorom a jedným z  navrhovateľov na toto ocenenie.

marec
Stretávam sa s viacerými občanmi Uhliska a snažím sa pomôcť pri riešení ich problémov  (poškodený chodník pri križovatke 9. mája – Golianova, zničený trávnik pred bytovým domom Mičinská cesta 6, schátrané detské ihrisko pri ZŠ Golianova, …). Iniciujem stretnutie občianskej rady na Uhlisku.

apríl
Urgujem pracovníkov mesta, aby konečne po troch mesiacoch pripravili cenové ponuky na opravu chodníkov a ciest v Majeri a na Uhlisku. Na konci mesiaca predkladáme mestu zoznam požadovaných opráv. Bude sa opravovať rozbitý chodník na Hviezdoslavovej ulici, časť chodníka na Bellušovej. Všade s bezbariérovým prístupom, podobne ako na križovatke ulíc Golianova a Jesenského. Viac opráv sa, žiaľ, tohto roku nedá spraviť. Zvyšné prostriedky sme vyčlenili na opravy kultúrneho domu v Šalkovej.

máj
Aktívne sa zúčastňujem na prípravách projektu Banská Bystrica mesto kultúry 2022. Spolu s priateľmi z oblasti kultúry hľadáme vhodných kandidátov do tvorivého tímu.

jún
Na moju požiadavku o skrášlenie a úpravu detského ihriska pri ZŠ Golianova promptne zareaguje ZAaRES i Mesto a na ihrisku upravujú staré pieskovisko a pridávajú nové herné prvky.
Na stretnutiach s primátorom mesta dostáva zelenú projekt Banská Bystrica – mesto kultúry 2022. Spolu s dramaturgičkou Štátnej opery Alžbetou Lukáčovou navrhujeme za šéfdramaturga Slava Sochora a za projektovú manažérku Janu Suraovú. Náš návrh je prijatý!

júl
V spolupráci s obyvateľom Hviezdoslavovej ulice Jánom Hudecom žiadam o spevnenie plochy vnútrobloku domov č. 68 – 72 novou zelenou technológiou formou zatrávňovacích plastových rohoží. Ing. Hláčiková z mestského úradu je ústretová a ponúka spoluprácu.
Kontrolujem stav opráv chodníkov a bezbariérových prechodov na Bellušovej, Hviezdoslavovej a Jesenského ulici. S radosťou konštatujem, že ešte pred koncom mesiaca sú všetky opravy vykonané podľa požiadaviek.

august
Primátor mesta (bez akéhokoľvek predchádzajúceho stretnutia s poslancami) oznamuje v lokálnych online médiách, že zrušil projekt výstavby multifunkčnej športovej haly na záchytnom parkovisku pri Mičinskej ceste. Napriek jeho nekorektnému postupu ma teší, že tento nedomyslený projekt, ktorý by priniesol veľa starostí najmä so statickou dopravou na Uhlisku, je odložený ad acta.
Na pracovnom stretnutí s viceprimátorom Gajdošíkom apelujeme spolu s poslancom Marcelom Pecníkom, aby mesto zahrnulo do plánu komplexných opráv ciest aj kritický úsek na Mičinskej ceste v časti Srnková, kde dochádza k erózii a cesta sa postupne zosúva dolu svahom. Cena úplnej rekonštrukcie tohto úseku je údajne nacenená na 4 milióny eur! Zároveň upozorňujem na mimoriadne zlý stav vozovky na Stavebnej ulici v Majeri.

september
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 8. 9. 2020 jednomyseľne schvaľujeme prijatie návratnej štátnej pôžičky vo výške takmer 1,85 milióna eur. Primátor však navrhuje iba jediné využitie pôžičky a to na rekonštrukciu časti verejného osvetlenia v meste. Viacerí poslanci kritizujeme vedenie mesta za to, že nám neposkytlo žiadne relevantné podklady, aby sme mohli takúto náročnú investíciu posúdiť. Po doplnení podkladov napokon schvaľujeme využitie pôžičky na rekonštrukciu osvetlenia, ktorá sa týka predovšetkým Uhliska.

október
Na početných stretnutiach s vedením mesta hľadám v mene poslaneckého klubu BBA hodnotový prienik pri tvorbe tzv. registra investícií. Mesto chce prijať začiatkom roka 2021 veľký rámcový úver (vyše 10 mil. eur). V ére vrcholiacej  pandémie nabádame k finančnej opatrnosti, hoci s mnohými potrebnými projektmi súhlasíme.

november
Keďže sa aj na Uhlisku pre pandémiu koronavírusu nekonali mnohé plánované kultúrne a športové podujatia, dávam podnet na operatívny presun nevyužitých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mikulášske darčeky pre deti z oboch materských škôl na Uhlisku (cca 150 detí), pre približne 40 seniorov z denného stacionáru na ulici Na Uhlisku a ďalšie štyri desiatky seniorov v Majeri. Pre Seničanov presúvame financie na nákup techniky a materiálu do objektu bývalej ZŠ.
Súrim mestských úradníkov, aby konečne začali s vybudovaním nových stojísk pre kontajnery na separovaný odpad na Ul. 9. mája a Viestovej.

december
Pripravujem súpis potrebných opráv ciest a chodníkov na Uhlisku, v Majeri, Senici a Šalkovej na rok 2021. Mesto nám v rámci úspor chcelo vyčiarknuť sumu 40 tisíc eur určenú práve na tieto opravy, ale po striktnej požiadavke poslancov BBA a protestom aj iných poslancov, sa peniaze v rozpočte na rok 2021 „zázračne“ našli.
Pozorne sledujem rekonštrukciu verejného osvetlenia na Uhlisku a konzultujem ju s obyvateľmi. Občas sa ozývajú nespokojné hlasy s farebným odtieňom svetla, ale prevažuje spokojnosť.
Na zastupiteľstve odsúhlasujeme veľký 13,5 miliónový rámcový úver na roky 2021 – 2023, ale podmieňujeme ho samostatnou rozpravou a hlasovaním o každej investícii. Ako člen poslaneckého klubu BBA hlasujem za úplný zákaz hazardu v meste, ale väčšina ostatných poslancov je iného názoru. Som sklamaný.
Na zastupiteľstve tiež verejne kritizujem Návrh koncepcie kultúry v meste na roky 2020 -2033 a poukazujem na to, že je pripravený povrchne a neprofesionálne. Žiadame primátora, aby ho dal čím skôr prepracovať. Podrobnosti si môžete prečítať TU.
Na základe podnetov od občanov podávam tiež niekoľko poslaneckých interpelácií. Napríklad žiadam overiť vlastníctvo parkovacích prístreškov na Viestovej ulici alebo sa pýtam z akého dôvodu bolo v hornej časti Hviezdoslavovej ulice v časti pod skokanskými mostíkmi umiestnené zvislé dopravné značenie, ktoré obmedzuje pozdĺžne parkovanie. Odpovede vedenia mesta si môžete prečítať TU.
Do nového roka vstupujem –  podobne ako mnohí iní občania – frustrovaný z pandémie a rôznych obmedzení, ale s nádejou, že rok 2021 už bude v znamení pevnejšieho zdravia a radosti pre všetkých.

ROK 2019

február
Na mestskom zastupiteľstve verejne kritizujem predražený nákup motorového vozidla, ktoré využíva na súkromné účely prednosta mestského úradu Martin Adamec.
Predkladám návrh opráv ciest a chodníkov v Majeri a na Uhlisku pracovníkom mestského úradu, aby ohodnotili cenu opráv.

marec – apríl
Neúspešne sa snažím na rôznych stretnutiach prehovoriť vedenie mesta a mestských úradníkov, aby oživili projekt Mesto kultúry 2021 a oslovili schopného manažéra, ktorý tento projekt rozbehne.
Urgujem prednostu mesta, že ani po dvoch mesiacoch nemám k dispozícii cenové ponuky na opravy chodníkov a ciest v mojom volebnom obvode.

apríl
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 2. apríla verejne predkladám za klub poslancov Banskobystrckej alternatívy naše nesúhlasné stanovisko k projektu revitalizácie mestského parku (prvé schvaľovanie bolo v júni 2018). Kritizujeme vedenie mesta, že počas tvorby projektu neinformovalo odbornú verejnosť, poslancov a už vôbec nie občanov. Projekt je podľa nášho názoru nevhodný z viacerých hľadísk.

apríl – október
Pre obyvateľov mesta pripravujem knihu o udalostiach v novembri 1989 v Banskej Bystrici.  Pátram v štátnom i v súkromných archívoch po textoch a dobových fotografiách a zaznamenávam spomienky účastníkov Nežnej revolúcie v našom meste.

máj
Konečne sa začína rekonštrukcia chodníka na Ul. 9. mája. Rozpočet opravy takmer 100-metrového úseku je vyše 22 tisíc eur!

jún
Na môj podnet sa opravuje aj rozbitá časť zámkovej dlažby na chodníku pred základnou školou Golianova.

júl
Robotníci sa púšťajú do obojstrannej opravy chodníkov na ulici Timravy, ktorú som navrhol do plánu opráv na Uhlisku v roku 2019.

október
Stávam sa členom prípravného výboru spomienkových osláv k 30. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom Kľúčová je sloboda. Pripravujem dve výstavy a publikáciu.
Stretávam sa tiež s primátorom mesta a apelujem naňho, aby pri riešení regenerácie parčíku a fontány na Národnej ulici mesto postupovalo transparentne a rešpektovalo pôvodné riešenie fontány z 30-tych rokov 20. storočia.
Ako člen dozornej rady spoločnosti MBB (100%-ná dcérska spoločnosť Mesta Banská Bystrica) hodnotím spolu s ostatnými členmi DR hospodárenie firmy počas prvých 9 mesiacov roka.

november
Na Námestí SNP je uvedená výstava veľkopološných fotografií Kľúčové moment(ky) a na Radnici výstava Kľúčové okamihy, ktoré som pripravil vo „voľnom“ čase.
Za účasti predsedu BBSK a primátora mesta je slávnostne uvedená kniha Kľúčové námestie – November ´89 v Banskej Bystrici, ktorú som zostavoval v uplynulých mesiacoch..
Riešim problémy v občianskej rade v Majeri, odkiaľ odstúpila predsedníčka rady.
V spolupráci s odbornými pracovníkmi mesta mapujem a evidujem poškodené úseky ciest a chodníkov na Uhlisku a v Majeri, vhodné na rekonštrukciu v roku 2020.
V spolupráci s občianskymi radami plánujeme kultúrne, spoločenské a športové podujatia na rok 2020.

december
Spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy predkladáme poslanecký návrh uznesenia o postupe mesta pri vyhlasovaní súťaží návrhov. Má zabrániť niektorým zvláštnym a netransparentným postupom mesta pri zadávaní zákaziek a pri priamom výbere dodávateľov.
Na mestskom zastupiteľstve spolu s klubom poslancov BBA podporujem, hoci nerád,  zvýšenie daní za nehnuteľnosti a vyrovnaný rozpočet mest na rok 2020.
Na komisii pre cestovný ruch, ktorú dočasne vediem, vyberáme najzaujímavejšie projekty, ktoré mesto podporí v roku 2020 finančnou dotáciou.
Zoznamujem sa a diskutujem so seniormi z Majera na historicky prvom spoločenskom stretnutí zorganizovanom novou občianskou radou.

ROK 2018

máj
Ako náhradník nastupujem na uvoľnené miesto poslanca po Viere Dubačovej, ktorá sa 21. mája  vzdala poslaneckého mandátu v Mestskom zastupiteľstve. S Banskobystrickou alternatívou som sa zúčastnil na predvolebnej kampani v roku 2014, počas ktorej som kandidoval za volebný obvod číslo 1.

jún
Spolu s kolegyňami a kolegami z Banskobystrickej alternatívy sa snažíme presvedčiť poslancov z ostatných klubov, aby podporili našu snahu o zvýšenie počtu volebných obvodov v Banskej Bystrici z terajších štyroch na sedem. Hlavným zámerom tejto zmeny je užší konatkt medzi poslancami a občanmi a lepšia kontrola ich práce. Hlasovanie za zmenu napokon prešlo iba o jediný hlas. Proti boli viacerí členovia poslaneckého klubu SMER SD – SNS…

september – október
Spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy intenzívne pracujeme na tvorbe volebného programi nášho klubu na obdobie 2018 – 2022. Výsledkom je obsiahly dokument, ktorý ponúka nápady a riešenia vo všetkých oblastiach života nášho mesta.

november
V rámci volebnej kampane sa stretávam s desiatkami občanov v Majeri, v Šalkovej, v Senici a predovšetkým na Uhlisku. Sú to nesmierne zaujímavé rozhovory. Značím si všetky pripomienky, ale aj pozitívne reakcie na život v mestských častiach.
Dňa 10. 11. som sa stal poslancom za novovzniknutý volebný obvod č. 2 – Východ (Majer, Senca, Šalková, Uhlisko).

december
Na mestskom zastupiteľstve 18. decembra 2018 sa mení plat staronového primátora Jána Noska a zosúlaďuje sa s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Vo svojom vystúpení k tejto téme zdôrazňujem, že ide o jeden z najvyšších platov primátorov krajských miest na Slovensku a v mene klubu Banskobystrickej alternatívy navrhujem zvýšenie platu o 53 percent namiesto navrhovaných 60. Náš návrh najmä zásluhou hlasovania poslancov klubu Smer SD – SNS neprešiel…

Kontakt :

E-mail:
marcelpecnik1@gmail.com

Mobil:
0907 813 888

Facebook:
https://www.facebook.com/marcelpecnikbb/

 

 

PhDr. MARCEL PECNÍK

Narodil sa v roku 1983 v Banskej Bystrici, kde dodnes žije a pôsobí. Vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite Mateja Bela. Bol vysokoškolským pedagógom, tajomníkom Matice slovenskej i pracovníkom referátu komunikácie Národného lesníckeho centra. V súčasnosti je poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (od r. 2010) a riaditeľom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Aktívne sa zaoberá rozvojom školstva (v rámci združenia InTech Žiar nad Hronom a aj ako predseda školskej komisie mesta BB). Doposiaľ vydal viacero historických a národopisných publikácií a aktívne podporuje aktivity v kultúre a spoločenskom živote, tiež aj prácu s deťmi a mládežou. Ako poslanec dlhodobo rieši problémy Uhliska a okrajových mestských častí ako Šalková, Senica a Majer.

PhDr. MARCEL PECNÍK

Narodil sa v roku 1983 v Banskej Bystrici, kde dodnes žije a pôsobí. Vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite Mateja Bela. Bol vysokoškolským pedagógom, tajomníkom Matice slovenskej i pracovníkom referátu komunikácie Národného lesníckeho centra. V súčasnosti je poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (od r. 2010) a riaditeľom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Aktívne sa zaoberá rozvojom školstva (v rámci združenia InTech Žiar nad Hronom a aj ako predseda školskej komisie mesta BB). Doposiaľ vydal viacero historických a národopisných publikácií a aktívne podporuje aktivity v kultúre a spoločenskom živote, tiež aj prácu s deťmi a mládežou. Ako poslanec dlhodobo rieši problémy Uhliska a okrajových mestských častí ako Šalková, Senica a Majer.